Ermenek Güncel Gazetesi Resmi Web Sitesi -
$ DOLAR → Alış: 3,80 / Satış: 3,81
€ EURO → Alış: 4,66 / Satış: 4,68

ERMENEK SGK – Mali Müşavirler Toplantısı

ERMENEK SGK – Mali Müşavirler Toplantısı
  • 30.11.2017

29.11 2017- SGK Merkez Müdürlüğünde Mali Müşavirlerle  Kayıtdışı istihdam  -sigortalılığın önemi ve Sahte sigortalılık hakkında            toplantı yapıldı

Bugün sizlerle Kayıt dışı istihdam, sigortalılığın önemi , Sosyal güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması , ilçemizde sosyal güvenlik konularıyla ilgili bilgilerimizi paylaşmak amacıyla bir araya gelmek istedik.

            İlçemizin Değerli Mali Müşavirleri  öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi  sunarım.

Bilindiği üzere paydaşlarımız olan vatandaşlarımızla kurumumuz arasındaki irtibatı sağlama noktasında  siz mali müşavirlere önemli görevler düşmekte ve yasalarla mali müşavirlere bazı sorumluluklar yüklenmektedir. Bu sorumluluklar çerçevesinden bakıldığında mali Müşavirlik mesleği  birçok kurumda olduğu gibi vatandaşlarla Sosyal Güvenlik Kurumu arasında  köprü görevi üstlenmektedir.

 

Bildiğiniz gibi sosyal güvenlik; bireylerin tüm yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik risklere karşı güvence sağlayarak koruyan politika ve sistemler bütünüdür. Devlet tarafından idare edilen sosyal güvenlik sistemi, vatandaşlara hayatları boyunca sağlık hizmeti vermeyi ve asgari bir gelir düzeyi sağlamayı ve kişilerin yaşlılık, hastalık, malullük, işsizlik, iş kazaları gibi çeşitli nedenlerle çalışamadıkları dönemlerde onları korumayı ve bu risklerden doğan zararları gidermeyi amaçlayan sistemdir.

Ülkemizde sosyal güvenlik, anayasal bir hak olarak Anayasa’nın 60’ıncı maddesinde yer alan  “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmü ile güvence altına alınmıştır. Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sisteminedâhil olmak zorundadır. Çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini işverenden isteme hakkına ve yerine getirilmediği takdirde de yasal yollara başvurma hakkına sahiptir. İşverenler açısından da; gerek kendisini gerek yanında çalıştırdığı kişileri sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır.

Sosyal güvenliğin bu derece önemli ve öncelikli olmasına rağmen, maalesef vatandaşlarımızın bir kısmının sosyal güvencesi bulunmamaktadır. Bazı vatandaşların bu şekilde sosyal güvenlik şemsiyesi koruması dışında olmalarının nedeni ise “kayıt dışı istihdam” olgusudur.

İşveren açısından haksız rekabet çalışanlar açısından hakkının gasp edilmesine neden olan kayıt dışılık, sürdürülebilir ekonomiyi ve sosyal güvenliği de sekteye uğratmaktadır.

Peki; kayıt dışı istihdam nedir? Tanımına bakacak olursak kısaca; çalışan kişilerin çalışma günlerinin ve kazançlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi veya eksik bildirilmesi kayıt dışı istihdam olarak adlandırılabilir. Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi, çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirilmektedir.

Kayıt dışı istihdamın toplumun sosyal ve ekonomik değerleri üzerinde birçok olumsuz etkisi bulunmakta, hem çalışanlar hem işverenler hem de devlet açısından istenmeyensonuçlara yol açmaktadır.

            Sigortasız çalışan kişiler, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kapsamında sağlanan birçok yardımdan yararlanamamakta; emeklilik, malullük aylığı, iş göremezlik ödenek ve gelirleri, işsizlik ödeneği, kıdem ve ihbar tazminatları gibi çalışanlara sağlanan bir çok yasal haktan mahrum kalmaktadırlar.Ayrıca bu şekilde çalışanların sadece kendileri değil, aile bireyleri de ölüm aylığı, iş göremezlik geliri gibi haklardan yararlanamayarak mağdur olmaktadırlar.

İşverenler açısından baktığımızda ise kayıt dışı istihdam; büyük ölçüde haksız rekabete neden olmakta ve ekonomik işleyişi olumsuz etkilemektedir. Ayrıca kayıt dışı istihdama başvuran işletmelerin yapılan denetimler ve tespitler sonucu yüksek tutarlarda idari para cezasıyla karşılaşma veya işyerlerinin kapanması riski mevcuttur.  Örneğin sadece 1 işçiyi 1 ay süreyle sigortasız çalıştırdığı tespit edilen işverenin ödeyeceği idari para cezası ve prim miktarı yaklaşık 7.250 TL’dir. Yapılan tespitte işçinin sigortasız çalıştırıldığı süre 6 ay ise bu tutar yaklaşık 26.750 TL, 1 yıl ise yaklaşık 50.000 TL olmaktadır. (2016 yılı için). Ayrıca bu işyerleri 1 yıl boyunca herhangi bir teşvikten de yararlanamamaktadır.

Kayıt dışı istihdamın kamu yönetimi yani devlet açısından da oldukça olumsuz etkileri söz konusudur. Önemli ölçüde prim ve vergi kaybına neden olmakta, çalışan-emekli dengesini bozarak sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğini tehdit etmekte, gelir dağılımı ve kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına neden olmaktadır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede yapılan çalışmalar ile Türkiye önemli bir mesafe kat etmiştir.  2002 yılında %52’ler seviyelerinde olan kayıt dışı istihdam oranı yapılan çalışmalar neticesinde bugün 34’lere kadar düşürülmüştür. Bugün Türkiye’de 2016 yılı Ağustos ayı verilerine göre kayıt dışı istihdamın, yani sigortasız çalışanların oranı %34,62, tarım sektöründe ise bu oran 83,23’dir.

Peki biz bu konuda neler yapıyoruz?

Kurum olarak kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında uyguladığımız beş önemli politikadan biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Kayıt dışı istihdamın makul seviyelere indirilmesi için Kurumumuzca yürütülen çalışımalar bu beş strateji çerçevesinde yürütülmektedir.

Bunlar;

  • Sosyal güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması
  • Kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımı ile yapılan çapraz denetim çalışmaları,
  • Denetim sisteminin daha etkin hale getirilmesi,
  • Teşvik uygulamalar ve
  • Sosyal güvenlik konularında yapılan bilgilendirme çalışmalarıdır.

Bu çerçevede; yürüttüğümüz işlemlerin çoğunu elektronik ortama aktarıp işlem süreçlerini kısaltarak bürokrasiyi ve kırtasiyeciliği olabildiğince azalttık. Ayrıca Sosyal Güvenlik Merkezlerinin de sayısı günden güne artmakta, daha kolay erişilebilir bir sosyal güvenlik sisteminin adımlarını atmaktayız.

Bu konuda yürüttüğümüz ikinci stratejimiz kurumlar arası veri paylaşımı sistemidir. Bankaların, diğer kamu kurum ve kuruluşların vatandaş ile yaptıkları işlemlerde kişilerin mesleki bilgilerine yönelik veriler toplamakta ve bunlar periyodik olarak Kurumumuza göndermektedir. Toplanan veriler il müdürlüklerimiz bünyesinde kurulan “Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADİM) Servisleri” vasıtasıyla titizlikle kontrol edilmekte ve bu sayede sigortasız çalışanlar herhangi bir denetime gerek kalmadan kolayca tespit edilebilmektedir. Bu kapsamda: 14 bakanlık ile 3 farklı kurum tarafından yapılan yaklaşık 100 işleme ilişkin işlem yaptıran kişilerin “T.C. kimlik numaraları” ile birlikte “mesleki bilgileri” alınarak, sigortalılık kontrolleri yapılmaktadır.

Diğer taraftan Reformla birlikte Kurum olarak denetimde öncelikle rehberlik anlayışını benimsedik. Denetim yapılmadan önce yazılan bilgilendirme yazıları ile hakların ve yükümlüklerin işverenlere hatırlatılması yani işverenlere rehberlik edilmesi kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda önemli adım oldu.

Bildiğiniz gibi Sosyal Güvenlik Kurumu olarak ; sigortasız işçi çalıştırmanın en büyük sebeplerinden bir tanesi işverenlerce işçi için katlandıkları vergi ve sigorta prim maliyetleridir.Bu kapsamda da özellikle işverenlerin üzerindeki mali yükü azaltmak ve primini tam ve düzenli ödeyen işverenleri desteklemek amacıyla 5 Puan Prim Teşviki, Kalkınmada Öncelikli İllerde İstihdamın Teşviki, Kadın ve Genç İstihdamının Teşviki, İşsizlik Ödeneği Alanları İstihdamının Teşviki, Özürlü İstihdamı Teşviki gibi birçok prim indiriminin yürütümünü yapıyoruz.  Uygulanan teşviklerle hem işverenleri daha fazla işçiyi sigortalama yoluna itmeyi hem de dezavantajlı bazı kesimlere de istihdam olanağı sağlanmasını amaçlamaktayız.

Kayıt dışı istihdamla mücadele noktasında en çok önem verdiğimiz çalışmalardan biri de bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıdır. Bu kapsamda afişlerin sergilenmesi, bilgilendirici broşürlerin dağıtılması ve reklam filmlerinin oynatılması, bilgilendirici toplantı-seminerlerin gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler rutin olarak yürüttüğümüz işlerdendir.

Ülkemizde üç tür kayıt dışı çalışma olduğundan söz etmiştik. Kurumumuzun uzun yıllardır mücadele ettiği kayıt dışı istihdamın ortaya çıkış türlerinden bir tanesi de çalışanların elde ettikleri kazançların Kurumumuza eksik bildirilmesidir. Özellikle mavi yakalı olarak ifade ettiğimiz kalifiye meslek mensubu olan ve yüksek seviyelerde ücret alan sigortalıların ücretlerinin eksik bildirilmesini engellemek için, meslek kodu uygulamasını hayata geçirdik. Ayrıca ücretlerin eksik bildiriminin önlenmesi kapsamında, 5 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde ücretlerin bankalar kanalıyla ödenmesini 2016 yılında zorunlu hale getirdik.

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların tatbikî henüz bitmiş değil. Kayıt dışı istihdamın azaltılarak 2023 yılında tarım dışında %15’e indirilmesi için, Kurum olarak yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kayıt dışı istihdam ülke olarak hepimizin sorunu ve sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemekte, gelecek kuşakları da tehlikeye sokmaktadır. Bugün Türkiye’de iki kişi bir emekliyi finanse etmektedir. Bu da çalışan ve işveren üzerindeki yükleri git gide artırmaktadır. Kayıtlı çalışan sayısının artırılması sosyal güvenliğin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak, aynı zamanda güvencesiz yaşayan birçok insanın geleceğe güvenle bakmasını sağlayacaktır. Bu sorunla tek başına Sosyal Güvenlik Kurumunun mücadelesi yeterli değil, diğer kurumların, sivil toplum örgütleri başta olmak üzere ilgili tüm kesimlerin desteği büyük önem arz etmektedir.

Bugün burada olduğunuz ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyor, hepinizi şahsım ve Kurumum adına saygıyla selamlıyorum.

 

Muhammet SÖYLER

Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

AHMET ALPARSLAN VEFAT ETTİ !
Ermenek’in sevilen şahsiyeti Ahmet ALPARSLAN geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.Cenazesi Konya da 17.02.2018 Cumartesi günü ikindi namazından sonra, Üçler...
KAYMAKAM VE SGK İL MÜDÜRÜNDEN GAZETEMİZE ZİYARET
İlçemize kısa bir süre öne Kaymakam Vekili olarak atanan Nurhalil Özçelik ve Karaman SGK İl Müdür Serdar Fındık 07.02.2018 tarihinde...
HURŞİT AKPINAR AMCAMIZI DEFNETTİK
İlçemizin sevilen iş adamı Hurşit Akpınarı bu gün hakkın rahmetine uğurladık. Bir süredir tedavi gören ve dün aramızdan ayrılan İş...
KÖYDEN GÖÇÜ ENGELLEMEK İÇİN ÇİFTÇİYE 300 DAMIZLIK KOYUN !
Köyden kente göçü önlemeyi amaçladıklarını belirten Fakıbaba, “Çiftçi aileye 300 tane damızlık koyun vereceğiz. Koyunu alan asgari ücret alacak, sigortasını...
HAYIRSEVER İŞ ADAMI HURŞİT AKPINAR VEFAT ETTİ !
İlçemizin sevilen iş adamlarından Hurşit Akpınar bu gün hayata gözlerini yumdu. Hurşit Akpınar Karaman’ın Ermenek İlçesi Güneyyurt kasabasında doğdu.10 kasım...
ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN HASAN İŞLER HAYATINI KAYBETTİ!
ilçemiz’de tarlasında ağaç budarken elektrik akımına kapılan 49 yaşındaki Hasan İşler hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre ;Ermenek İlçesi Kazancı Beldesi Gökçekent Köyünde,...
Hemşehrimiz Ali Gümüş Afrin Operasyonunda Şehit Oldu !
Balkusan Nüfusunakayıtlı Mükremin Gümüş’ün oğlu  Ali Gümüş Afrin’de Şehit Oldu. Şehidin acı haberi Mersin Mut İlçesine ulaştı, devam eden Zeytin...
ERMENEK TARIM KREDİ LOJİSTİĞE AİT KAMYON YANDI!
Dün gece saat  01:30 sularında Tepebaşı köyü mevkiinde; Ermenek Tarım Kredi Lojistiğe ait kamyon,Kazancı Tarım Kredi Kooperatifine yem taşırken henüz...
ERMENEK DEVLET HASTANESİ YENİ GÖZ AMELİYAT MİKROSKOBUNA KAVUŞTU
Hayatın her alanında olduğu gibi sağlık alanında da teknolojik gelişmeler yeni imkân ve kolaylıklar sağlamaya devam ediyor. Bu gelişmelerin sonucu...
Ali Uğuz vefat etti
İbrahim Cengiz Uğuz’un babası, Ali Uğuz bu gece vefat etti.Cenazesi bu gün ikindi namazından sonra sipas cami önünde kılınan cenaze...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ